БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ


 
Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У даному навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні засади бойового хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення дітей, молоді та дорослих, значення систематичних занять бойовим хортингом, складових здорового способу життя людини, особливості викладання бойового хортингу у закладах освіти. За результатами наукових досліджень надаються рекомендації щодо впровадження здоров'язберігальних технологій бойового хортингу як національного професійно-прикладного виду спорту України у навчальний процес з дисциплін «Бойовий хортинг», «Фізичне виховання», «Методика викладання бойового хортингу», «Фізична культура», «Захист України», «Підвищення спортивної майстерності в бойовому хортингу», «Теорія і методика бойового хортингу» у закладах вищої освіти.
У виданні надані рекомендації щодо проведення занять, опис підготовчих, тренувальних, загальнорозвивальних, спеціальних та оздоровчих вправ, ігор, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні поради щодо виховної роботи зі школярами і студентами на основі спортивних, бойових, культурних та оздоровчих традицій українського народу.
Навчальний посібник адресований викладачам фізичного виховання і профільних дисциплін закладів вищої освіти, вчителям фізичної культури та керівникам спортивних секцій і гуртків закладів загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, тренерам-викладачам з бойового хортингу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного спрямування.
The manual is addressed to teachers, teachers of general secondary education, teachers of physical education, leaders of sports sections and clubs of national professional and applied sport of Ukraine combat horting, based on the combat, cultural and health traditions of the Ukrainian people.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. / Е. А. Єрьоменко ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – Ч. 1. – 462 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т. 75). 
Перша частина посібника розміщена в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5848
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. / Е. А. Єрьоменко ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – 420 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 75). 
Друга частина посібника розміщена в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5849

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Запропонована монографія містить концепцію розвитку бойового хортингу в системі освіти України, яка є основоположним програмним документом, що визначає політику Національної федерації бойового хортингу України з розвитку виду спорту бойового хортингу, всебічного виховання дітей, юнацтва, учнівської та студентської молоді України. Концепція розвитку бойового хортингу і виховання його засобами в системі освіти України має такі розділи: загальні положення; об’єкти виховання у системі освіти; ідеологічні основи національно-патріотичного виховання; організаційно-педагогічні основи; мета, завдання й головні напрями виховання дітей та молоді засобами бойового хортингу; інформаційне забезпечення реалізації концепції; механізми реалізації концепції; основні етапи та очікувані результати реалізації концепції; керівництво всебічним вихованням; джерела фінансування заходів концепції. До концепції входить програма розвитку бойового хортингу як виду спорту в Україні на період 2020–2030 роки. Мета концепції також полягає у створенні науково-методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності закладів освіти, органів державної влади й громадськості щодо виховання молодої людини – громадянина-патріота Української держави, готового отримати військову професію з метою захисту України та військової служби в Збройних силах України за складних сучасних умовах. Концепція адресується керівникам гуртків і секцій з бойового хортингу закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, тренерам-викладачам закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, вищої освіти І–ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань, а також державним службовцям і громадським діячам, зацікавленим у розвитку бойового хортингу в Україні.
The proposed monograph contains the concept of combat horting in the education system of Ukraine, which is a fundamental program document that defines the policy of the National Federation of Combat Horting of Ukraine on the development of combat horting, comprehensive education of children, youth, pupils and students of Ukraine. The concept of development of combat horting and its education by means in the system of education of Ukraine has the following sections: general provisions; objects of education in the education system; ideological bases of national-patriotic education; organizational and pedagogical bases; purpose, tasks and main directions of education of children and youth by means of combat horting; information support for the implementation of the concept; mechanisms for implementing the concept; main stages and expected results of the concept implementation; guidance of comprehensive education; sources of funding activities concept. The concept includes a program for the development of combat horting as a sport in Ukraine for the period 2020–2030. The purpose of the concept is also to create scientific and methodological foundations for systematic and purposeful activities of educational institutions, public authorities and the public to educate a young man – a citizen-patriot of the Ukrainian state, ready to obtain a military profession to protect Ukraine and military service in the Armed Forces of Ukraine. complex modern conditions. The concept is addressed to the heads of clubs and sections on combat horting of educational institutions, physical education teachers and physical education teachers, coaches-teachers of general secondary, preschool, out-of-school, higher education of I–IV levels of accreditation, children's and youth sports schools, sports clubs. military-sports and patriotic direction, children's and youth creative associations, as well as civil servants and public figures interested in the development of combat horting in Ukraine.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Концепція розвитку бойового хортингу в системі освіти України : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація бойового хортингу України. – К.: ГС «НФБХУ», 2020. – 122 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5569 

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Навчально-методичний посібник адресований педагогам, вчителям закладів загальної середньої освіти, викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків з національного професійно-прикладного виду спорту України бойового хортингу, заснованого на бойових, культурних та оздоровчих традиціях українського народу.
The manual is addressed to teachers, teachers of general secondary education, teachers of physical education, leaders of sports sections and clubs of national professional and applied sport of Ukraine combat horting, based on the combat, cultural and health traditions of the Ukrainian people.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для учнів 1–11 класів закладів загальної середньої освіти: навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во культури, молоді та спорту України [та ін.]. – К. : Паливода А. В., 2020. – 280 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/6085
 

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Методика викладання бойового хортингу» містить практичний матеріал із застосування засобів і методів викладання бойового хортингу, тренування і виховання спортсменів різних вікових груп у закладах освіти, рекомендації щодо навчально-тренувальної роботи зі спортсменами, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо тренування і виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. 
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія побудована на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних вихованцям гуртків з бойового хортингу закладів позашкільної освіти. Розглядаються теоретико-методичні засади викладання бойового хортингу, наукове обґрунтування процесі формування цінностей здорового способу життя вихованців засобами бойового хортингу, значення систематичних занять бойовим хортингом, як складової здорового способу життя учнів гуртків і спортивних секцій. Монографія спрямована на популяризацію здорового способу життя та зміцнення здоров’я дітей, містить практичний матеріал гурткових занять з бойового хортингу для закладів позашкільної освіти,
рекомендації щодо проведення занять з вихованцями, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу. Навчальний матеріал монографії адаптований до занять з вихованцями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, спортивну спрямованість і містить елементи техніки бойового хортингу, формування постави, розвиток якостей швидкості, спритності та координації рухів, вивчення спеціальних підготовчих вправ бойового хортингу, основних стійок і технік, методів пересування в стійках і виконання формальних комплексів бойового хортингу, вивчення правил поведінки в спортивному залі, «Правил спортивного етикету» відповідно до вимог Національної федерації бойового хортингу України, вивчення дихальних вправ, вправ оздоровчого характеру, освоєння правил особистої гігієни. Монографія адресується керівникам гуртків і секцій з бойового хортингу закладів позашкільної освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, тренерам-викладачам позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Організація тренувальної діяльності з бойового хортингу» містить практичний матеріал із застосування засобів і методів тренування і виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп у закладів освіти, рекомендації щодо виховної роботи з юними спортсменами, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Метою монографії є надання методичного та практичного матеріалу для здійснення навчально-тренувальної роботи щодо підготовки спортсменів, зміцнення здоров'я, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами бойового хортингу. Видання має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, спортивно-підготовчий, методично-фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти. Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
The monograph "Organization of training activities in combat horting" contains practical material on the use of tools and methods of training and education of combat horting athletes of different ages in educational institutions, recommendations for educational work with young athletes, a description of general development, special exercises, games, basic equipment, simulation exercises, tactical training, instructor and judge practice, as well as methodological advice on the education of children and youth in the cultural, health and martial traditions of the Ukrainian people. The purpose of the monograph is to provide methodological and practical material for the implementation of educational and training work on training athletes, health promotion, comprehensive physical training, formation of moral and ethical qualities and patriotic education of the younger generation by means of combat horting. The publication has an interdisciplinary nature and combines pedagogical, sports-preparatory, methodological-physiological, medical-psychological, social and educational components.
The monograph is addressed to specialists and amateurs, teachers of combat horting, heads of educational institutions, physical education teachers and physical education teachers, heads of sports sections of combat horting, coaches-teachers of higher education institutions, children's and youth sports schools, sports clubs, military and national-patriotic direction.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Психологічна підготовка спортсмена бойового хортингу» містить практичний матеріал із застосування засобів і методів психологічної підготовки, тренування і виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп, характеристики психологічних прийомів, рекомендації щодо психологічної підтримки юних спортсменів, опис спеціальних вправ, а також методичні поради щодо психологічної підготовки і виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Метою монографії є надання методичного та практичного матеріалу для здійснення навчально-тренувальної роботи щодо психологічної підготовки спортсменів, зміцнення здоров'я, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами бойового хортингу. Видання має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, спортивно-підготовчий, методично-фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти. 
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
The monograph "Psychological training of a combat horting athlete" contains practical material on the use of tools and methods of psychological training, training and education of combat horting athletes of different ages, characteristics of psychological techniques, recommendations for psychological support of young athletes, description of special exercises and methodological advice on psychological training and education of children and youth in the cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The purpose of the monograph is to provide methodological and practical material for the implementation of educational and training work on psychological training of athletes, health promotion, comprehensive physical training, formation of moral and ethical qualities and patriotic education of the younger generation by means of combat horting. The publication has an interdisciplinary nature and combines pedagogical, sports-preparatory, methodological-physiological, medical-psychological, social and educational components.
The monograph is addressed to specialists and amateurs, teachers of combat horting, heads of educational institutions, physical education teachers and physical education teachers, heads of sports sections of combat horting, coaches-teachers of higher education institutions, children's and youth sports schools, sports clubs, military and national-patriotic direction.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У даній монографії розглядаються теоретико-методичні і практичні засади бойового хортингу як професійно-прикладного виду спорту співробітників правоохоронних органів, засоби оптимізації професійно-прикладної фізичної та функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів України, значення систематичних занять бойовим хортингом, як складової фізичної і психологічної підготовки до здійснення професійної діяльності та ведення здорового способу життя людей. У виданні надані теоретико-методичні дані щодо проведення тренувальних занять, спортивних заходів з бойового хортингу, підготовчих та загальнорозвивальних вправ, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо психологічної підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Наведено перелік основних засобів функціональної підготовки правоохоронців – спортсменів бойового хортингу та впровадження професійно-прикладного виду спорту у навчальний процес відомчих закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості.
Монографія адресована фахівцям і любителям, інструкторам з бойового хортингу правоохоронних органів, керівникам підрозділів спеціального призначення системи МВС України, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму. У монографії надано зміст тренувань з бойового хортингу, курсантів і працівників правоохоронних органів. Монографія присвячена дослідженню напрямів та особливостей функціональної підготовки курсантів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності. З'ясована структура кадрового забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів України і місце в ньому професійно-прикладної фізичної та функціональної підготовки співробітників засобами бойового хортингу; надано комплекси фізичних вправ та охарактеризовано зміст функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Технічна підготовка спортсмена бойового хортингу» містить практичний матеріал щодо класифікації технічних дій бойового хортингу та вивчення і вдосконалення прийомів, застосування засобів і методів тренування і виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп у закладів освіти, рекомендації щодо виховної роботи з юними спортсменами, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Метою монографії є надання техніко-методичного та практичного матеріалу для здійснення тренувальної роботи щодо підготовки спортсменів, зміцнення здоров'я, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами бойового хортингу. Видання має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, спортивно-підготовчий, методично-фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти.
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У даній монографії розглядаються теоретико-методичні і практичні засади бойового хортингу як професійно-психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів засобами бойового хортингу, засоби оптимізації професійно-прикладної фізичної та функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів України, значення систематичних занять бойовим хортингом, як складової фізичної і психологічної підготовки до здійснення професійної діяльності та ведення здорового способу життя людей. У виданні надані теоретико-методичні дані щодо проведення тренувальних занять, спортивних заходів з бойового хортингу, підготовчих вправ, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні рекомендації щодо психологічної підготовки на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Наведено перелік основних засобів функціональної підготовки правоохоронців – спортсменів бойового хортингу та впровадження професійно-прикладного виду спорту у навчальний процес відомчих закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості. Монографія адресована фахівцям і любителям, інструкторам з бойового хортингу правоохоронних органів, керівникам підрозділів спеціального призначення системи ОВС України, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму. У монографії надано зміст тренувань з бойового хортингу, курсантів і працівників правоохоронних органів. Монографія присвячена дослідженню напрямів та особливостей професійно-психологічної підготовки курсантів спеціалізованих закладів вищої освіти та співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності. З'ясована структура кадрового забезпечення профілактичної діяльності правоохоронних органів України і місце в ньому професійно-прикладної фізичної та функціональної підготовки співробітників засобами бойового хортингу; надано комплекси фізичних вправ та охарактеризовано зміст функціональної підготовки співробітників правоохоронних органів як суб'єктів профілактичної діяльності.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Теоретична підготовка спортсмена бойового хортингу» містить теоретичні відомості з історії розвитку та методики викладання бойового хортингу, практичний матеріал із застосування засобів і методів тренування і виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп у закладів освіти, рекомендації щодо виховної роботи з юними спортсменами, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Метою монографії є надання теоретичного, методичного та практичного матеріалу для здійснення навчально-тренувальної роботи щодо підготовки спортсменів, зміцнення здоров'я, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами бойового хортингу. Видання має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, спортивно-підготовчий, методично-фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти.
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Тактична підготовка спортсмена бойового хортингу» містить практичний матеріал із застосування засобів і методів тактичної підготовки, тренування і виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп, характеристики тактичних прийомів ведення змагальної боротьби, рекомендації щодо тактичної підготовки юних спортсменів, опис спеціальних тактичних вправ, а також методичні поради щодо тактичної підготовки і виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Метою монографії є надання методичного та практичного матеріалу для здійснення навчально-тренувальної роботи щодо тактичної підготовки спортсменів, розвитку тактичного мислення, застосування тактичних дій і прийомів ведення сутички, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами бойового хортингу. Видання має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, спортивно-підготовчий, методично-фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти.
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Виховний потенціал бойового хортингу» містить практичний матеріал із застосування засобів і методів виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп у закладів освіти, рекомендації щодо виховної роботи з юними спортсменами, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. 
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
The monograph «Educational potential of combat horting» contains practical material on the use of tools and methods of education of combat horting athletes of different ages in educational institutions, recommendations for educational work with young athletes, description of general development, special exercises, games, basic techniques, simulation exercises, tactical training, instructional and judicial practice, as well as methodological advice on the education of children and youth in the cultural, health and martial traditions of the Ukrainian people.
The monograph is addressed to specialists and amateurs, teachers of combat horting, heads of educational institutions, physical education teachers and physical education teachers, heads of sports sections of combat horting, coaches-teachers of higher education institutions, children's and youth sports schools, sports clubs, military and national-patriotic direction.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія «Фізична підготовка спортсмена бойового хортингу» містить практичний матеріал із застосування засобів і методів фізичної підготовки, тренування і виховання спортсменів бойового хортингу різних вікових груп, характеристики фізичних вправ для виховання основних фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості. Надано рекомендації щодо фізичної підготовки юних спортсменів, опис спеціальних вправ, а також методичні поради щодо фізичної підготовки і виховання дітей та молоді на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Метою монографії є надання методичного та практичного матеріалу для здійснення навчально-тренувальної роботи щодо фізичної підготовки спортсменів, зміцнення здоров'я, всебічної фізичної підготовки, формування морально-етичних якостей і патріотичного виховання підростаючого покоління засобами бойового хортингу. Видання має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, спортивно-підготовчий, методично-фізіологічний, медико-психологічний, соціальний та виховний компоненти.
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам закладів освіти, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Монографія присвячена проблемі виховання наполегливості у молодших школярів під час занять бойовим хортингом. Проаналізовано стан дослідженості проблеми виховання наполегливості в психолого-педагогічній літературі й уточнено сутність виховання наполегливості в молодших школярів у процесі занять бойовим хортингом. Узагальнено досвід загальноосвітніх навчальних закладів з виховання наполегливості у школярів 6-7 років під час занять фізичною культурою. Охарактеризовано критерії, показники та рівні вихованості наполегливості в молодших школярів. Визначено педагогічні умови, зміст, форми і методи виховання наполегливості у школярів 6-7 років у процесі занять бойовим хортингом в загальноосвітніх навчальних закладах та експериментально перевірено їхню ефективність.
Монографія адресована фахівцям і любителям, педагогам з бойового хортингу, керівникам навчальних закладів, вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій бойового хортингу, тренерам-викладачам закладів вищої освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Посібник містить практичний матеріал до навчальних програм з хортингу – національного виду спорту України, що розраховані на навчання дітей, молоді та дорослих від п’яти років до літнього віку, рекомендації щодо вивчення теорії, педагогіки, психології, історії та філософії хортингу, методики проведення практичних навчальних занять, виконання контрольних та перевідних нормативів; матеріали синтезованих занять (поєднання основ техніки хортингу та акробатики, ударних комбінацій і кидкової техніки, техніки боротьби в стійці й техніки в партері) та занять за окремими видами підготовки навчально-виховного, фізкультурно-оздоровчого, віськово-патріотичного, спортивного та прикладного спрямування. Посібник адресується вчителям фізичної культури та керівникам секцій і гуртків закладів загальної середньої освіти, викладачам фізичного виховання, тренерам-викладачам позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань.
The manual contains practical material for training programs in horting - the national sport of Ukraine, designed for children, youth and adults from five years to old age, recommendations for studying the theory, pedagogy, psychology, history and philosophy of horting, methods of practical training sessions, fulfillment of control and transfer standards; materials of synthesized classes (combination of basics of horting and acrobatics techniques, percussion combinations and throwing techniques, wrestling techniques in the rack and techniques on the ground floor) and classes on certain types of training, physical education, health and patriotic, sports and applied areas. The manual is addressed to teachers of physical culture and heads of sections and clubs of general secondary education, physical education teachers, coaches-teachers of out-of-school, higher educational institutions of I-IV levels of accreditation, children and youth sports schools, sports clubs, military sports and patriots. , children's and youth creative associations.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Дана монографія «Теорія і методика хортингу» побудована на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних вихованцям гуртків хортингу, учням загальноосвітніх навчальних закладів. Монографія спрямована на популяризацію здорового способу життя та зміцнення здоров’я школярів, містить практичний матеріал позакласних занять з хортингу для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями шкільного віку, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також висвітлення аспектів виховної роботи на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу. Монографія адресується вчителям фізичної культури та керівникам секцій і гуртків закладів загальної середньої освіти, викладачам фізичного виховання, тренерам-викладачам позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань.
This monograph is based on the integration of knowledge, skills and abilities needed by students of horting clubs, students of secondary schools. The monograph is aimed at promoting a healthy lifestyle and strengthening the health of students, contains practical material for extracurricular horting classes for secondary schools, recommendations for classes with school-age students, a description of general development, special exercises, games, basic techniques, simulation exercises, tactical training, instructor and judicial practice, as well as coverage of aspects of educational work on the cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The monograph is addressed to teachers of physical culture and heads of sections and clubs of general secondary education, physical education teachers, coaches-teachers of out-of-school, higher educational institutions of I-IV levels of accreditation, children's and youth sports schools, sports clubs, military sports and patriots. , children's and youth creative associations.

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні засади хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення студентської молоді. Надаються рекомендації щодо впровадження здоров'язберігальних технологій хортингу як національного виду спорту України у навчальний процес з дисциплін «Фізичне виховання», «Методика викладання хортингу», «Підвищення спортивної майстерності в хортингу», «Теорія і методика хортингу». Видання призначене викладачам фізичного виховання і профільним дисциплінам закладів вищої освіти, вчителям фізичної культури та керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам закладів загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного спрямування.
The textbook considers the theoretical and methodological principles of horting as a means of physical education and rehabilitation of student youth. Recommendations for the introduction of health technologies of horting as a national sport of Ukraine in the educational process in the disciplines «Physical Education», «Methods of teaching horting», «Improving sportsmanship in horting», «Theory and methods of horting» are given. The publication is intended for teachers of physical education and specialized disciplines of higher education institutions, teachers of physical culture and heads of sports sections and clubs, coaches-teachers of general secondary, vocational, extracurricular education, children's and youth sports schools, sports clubs, military sports and national-patriotic orientation.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 654 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 66).
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/4904 

 
Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У навчальній програмі розкривається історичний, педагогічний, психологічний, виховний, філософський потенціал оздоровчого хортингу як засобу формування цінностей здорового способу життя учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Надаються рекомендації впровадження у навчально-виховний процес з предмету «Фізична культура» навчальних закладів. Надаються рекомендації впровадження у навчально-виховний процес з предмету «Фізична культура» оздоровчого хортингу як розділу національного виду спорту України. У виданні поданий матеріал щодо проведення занять, опис загально розвивальних, спеціальних, імітаційних вправ, ігор, елементів базової техніки хортингу, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховної роботи на засадах спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Навчальна програма адресована вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам вищих, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
The curriculum reveals the historical, pedagogical, psychological, educational, philosophical potential of wellness horting as a means of shaping the values of healthy lifestyles of students in grades 10–11 of secondary schools. Recommendations for introduction into the educational process in the subject «Physical Training» of educational institutions are given. Recommendations for introduction into the educational process of the subject «Physical Training» of wellness horting as a section of the national sport of Ukraine are given. The publication provides material on conducting classes, description of general developmental, special, imitation exercises, games, elements of the basic technique of horting, tactical training, instructor and referee practice, as well as methodical tips on educational work on the basis of sports, cultural, health and fighting traditions of the Ukrainian people. The educational program is addressed to physical education teachers and trainers, heads of sports sections and groups, coaches-teachers of higher, general, vocational schools, out-of-school educational institutions, children's and youth sports schools, military sports and national patriotic clubs.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гуртка, курсу за вибором з оздоровчого хортингу для 10–11 класів: навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2019. – 300 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4235 

 
Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У цій навчальній програмі розглядається значення систематичних занять хортингом як засобу формування цінностей здорового життя учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Надаються рекомендації впровадження хортингу, як національного виду спорту України, у навчально-виховний процес з предмета «Фізична культура». Подається матеріал щодо проведення занять, опис загальнорозвивальних, спеціальних, імітаційних вправ, ігор, елементів базової техніки хортингу, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховної роботи на засадах спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Видання адресоване вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам вищих, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
This curriculum examines the importance of systematic horting training as a means of shaping the values of healthy life for students in grades 10–11 of secondary schools. Recommendations for the introduction of horting as a national sport of Ukraine in the educational process of the subject «Physical Training» are given. The material on conducting of classes, the description of general developmental, special, imitation exercises, games, elements of basic technique of horting, tactical training, instructor and refereeing practice, as well as methodical tips on educational work on the basis of sports, cultural, health and fighting traditions of the Ukrainian people are submitted. The edition is addressed to physical education teachers and trainers, heads of sports sections and groups, coaches-teachers of higher, general, vocational schools, out-of-school sports, children's and youth sports clubs, sports and health clubs, military sports and national patriotic clubs.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Хортинг» (профільний рівень, 10–11 класи) : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України, [та ін.]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2019. – 200 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4234 

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У монографії розглядаються теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров’я, формування цінностей здорового життя молоді у процесі занять хортингом, значення систематичних занять хортингом як складової здорового способу життя учнів і студентів. Надаються рекомендації щодо впровадження здоров’язберігальних технологій хортингу як національного виду спорту України у навчально-виховний процес з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». У виданні надані рекомендації щодо проведення занять, опис оздоровчих та загальнорозвивальних вправ, ігор, елементів базової техніки, тактичної підготовки, а також методичні поради щодо виховної роботи з учнями на основі спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій українського народу. Монографія адресована вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам.
The monograph discusses theoretical and methodological principles of education of physical culture and basics of health, formation of values of healthy life of young people in the process of horting, importance of systematic horting activities as a component of healthy way of life of pupils and students. Recommendations are given on the introduction of health saving technologies of horting as a national sport of Ukraine in the educational process in the subjects «Physical Training» and «Homeland Defense». The publication provides recommendations for conducting classes, a description of wellness and general developmental exercises, games, elements of basic technique, tactical training, as well as methodical tips for educational work with students based on sports, cultural, wellness and combat traditions of the Ukrainian people. The monograph is addressed to physical education teachers, trainers and leaders.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ун-т ДФС України, [та ін.]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2019. – 608 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/4233 

 
Автори: ПЕТРОЧКО ЖАННА ВАСИЛІВНА, ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Методичний посібник «Хортинг – школа сили і честі юного українця» містить практичний матеріал з хортингу для навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями віком від п’яти до сімнадцяти років, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради щодо виховної роботи на культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу. Посібник адресовано вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких об’єднань.
Methodical manual «Horting – a school of strength and honor of a young Ukrainian» contains practical material on horting for schools, recommendations for classes with students aged five to seventeen, a description of general development, special exercises, games, elements of basic techniques, simulation exercises , tactical training, instructional and judicial practice, as well as methodological advice on educational work on the cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The manual is addressed to teachers of physical culture and physical education teachers, heads of sports sections and clubs, coaches-teachers of preschool, secondary, vocational, out-of-school institutions, children's and youth sports schools, clubs of physical culture and health, military sports and patriotic direction. youth associations.
Бібліографічний опис:
Петрочко Ж. В. Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. / Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України, Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – К. : Паливода А. В., 2016. – 544 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5674 

 
Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
У виданні представлена навчальна програма гурткової (секційної) роботи з українського національного виду спорту хортинг для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Ця навчальна програма пройшла офіційне педагогічне, медичне та науково-методичне програмне рецензування, отримала позитивні рецензії та науковий висновок щодо сприяння всебічному розвитку дітей та юнацтва від 6 до 17 років і може бути рекомендован для використання у систему загальноосвітніх навчальних закладів в Україні. Програма укладена за досвідом роботи викладацьких колективів загальноосвітніх і спеціальних навчально- виховних закладів та працівників органів освіти, обговорена і ухвалена на засіданні комісії з фізичної культури Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Програма та методичні плани адресовані вчителям фізичної культури та викладачам фізичного виховання, керівникам спортивних секцій і гуртків, тренерам-викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та національно-патріотичного напряму.
The publication presents the curriculum of group (section) work on the Ukrainian national sport of horting for students of grades 1-11 of secondary schools. This curriculum has passed official pedagogical, medical and scientific-methodical program review, received positive reviews and scientific opinion on promoting the comprehensive development of children and youth from 6 to 17 years and can be recommended for use in secondary schools in Ukraine. The program is based on the experience of teaching staff of secondary and special educational institutions and employees of educational institutions, discussed and approved at a meeting of the commission on physical culture of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. The program and methodical plans are addressed to teachers of physical culture and teachers of physical education, heads of sports sections and circles, coaches-teachers of secondary, vocational, out-of-school educational institutions, children's and youth sports schools, clubs of physical culture and health, military sports and national patriots. directly.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової (секційної) роботи «Хортинг» для учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Е. А. Єрьоменко. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – К. : Паливода А. В., 2012. – 268 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5610 

Автор: ЄРЬОМЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
Методичний посібник «Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу» побудований на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних вихованцям гуртка хортингу, учням загальноосвітніх навчальних закладів. Розглядаються теоретико-методичні засади формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу, значення систематичних занять хортингом, як складової здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник спрямований на популяризацію здорового способу життя та зміцнення здоров’я школярів, містить практичний матеріал позакласних занять з хортингу для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями шкільного віку, опис загальнорозвивальних, спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської практики, а також аспекти виховної роботи на культурних, оздоровчих та бойових традиціях українського народу. Посібник адресується вчителям фізичної культури та керівникам секцій і гуртків загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам фізичного виховання, тренерам-викладачам позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів фізкультурно-оздоровчого, військово-спортивного та патріотичного напряму, дитячих та юнацьких творчих об’єднань.
The methodical manual «Formation of values of a healthy life of student's youth by means of horting» is constructed on the basis of integration of knowledge, abilities and skills necessary for pupils of a circle of horting, pupils of comprehensive schools. Theoretical and methodical bases of formation of values of a healthy life of student's youth by means of horting, value of systematic employment by horting as a component of a healthy way of life of pupils of comprehensive schools are considered. The manual is aimed at promoting a healthy lifestyle and strengthening the health of students, contains practical material for extracurricular horting classes for secondary schools, recommendations for classes with school-age students, a description of general development, special exercises, games, basic techniques, simulation exercises, tactical training, instructor and judicial practice, as well as aspects of educational work on the cultural, health and combat traditions of the Ukrainian people. The manual is addressed to teachers of physical culture and heads of sections and circles of secondary schools, teachers of physical education, coaches-teachers of out-of-school, higher educational institutions of I-IV levels of accreditation, children's and youth sports schools, clubs of physical culture and health, military sports and sports children's and youth creative associations.
Бібліографічний опис:
Єрьоменко Е. А. Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Ін-т проблем виховання НАПН України, Українська федерація хортингу. – К. : Паливода А. В., 2017. – 436 с.
Посібник розміщено в інституційному репозитарії Державного податкового університету за посиланням: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/5616 


 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПРОГРАМИ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ

Єрьоменко Е. А. Програма спортивної секції з бойового хортингу для здобувачів вищої освіти / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 4–51.
Єрьоменко Е. А. Програма фізкультурно-оздоровчих занять з бойового хортингу для дітей та юнаків / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 128–186.
Єрьоменко Е. А. Програма з бойового хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 241–445.
Єрьоменко Е. А. Програма позакласних навчально-тренувальних занять з бойового хортингу для учнів старшого шкільного віку / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 783–860.
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма спортивно-оздоровчих занять з бойового хортингу для різних груп населення / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 187–240.
Єрьоменко Е. А. Програма позакласної роботи з бойового хортингу для учнів середнього шкільного віку / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 680–782.
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма гурткової роботи з бойового хортингу для молодших школярів / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 506–592.
Єрьоменко Е. А. Програма позакласних занять з бойового хортингу для дітей молодшого шкільного віку / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 593–679.
Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу на уроці фізичної культури в школі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 102 с.
Єрьоменко Е. А. Застосування технічних елементів бойового хортингу на уроці фізичної культури у закладах загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 96 с.
Єрьоменко Е. А. Впровадження дитячо-юнацького гуртка з бойового хортингу у закладі освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 136 с.
Єрьоменко Е. А. Навчально-виховна програма оздоровчих занять з бойового хортингу для дітей до 10 років : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 101 с.
Єрьоменко Е. А. Методика викладання бойового хортингу у закладах загальної середньої освіти : монографія / E. A. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. – K. : ПАЛИВОДА A. B., 2020. – 302 c.
Єрьоменко Е. А. Методичні рекомендації щодо проведення занять з бойового хортингу у закладах освіти : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 145 с.
Єрьоменко Е. А. Завдання та зміст підготовки дітей і молоді засобами бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 428 с.
Єрьоменко Е. А. Контроль у процесі викладання бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 505 с.
Єрьоменко Е. А. Тактика і стратегія бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 464 с.
Єрьоменко Е. А. Фактори впливу на психологічну готовність спортсменів бойового хортингу різного віку : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 192 с.
Єрьоменко Е. А. Оптимізація технічної готовності спортсменів бойового хортингу різних вікових груп : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 685 с.
Єрьоменко Е. А. Організація навчально-виховної роботи педагога з бойового хортингу у закладі позашкільної освіти : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 204 с.
Єрьоменко Е. А. Впровадження бойового хортингу у систему закладів позашкільної освіти : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 539 с.
Єрьоменко Е. А Організація навчально-тренувальної діяльності з бойового хортингу у спортивному клубі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 85 с.
Єрьоменко Е. А. Завдання і прогнозований результат реалізації навчальної програми з бойового хортингу для закладів позашкільної освіти : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 210 с.