Бойовий хортинг у закладах вищої освіти України

Бойовий хортинг у Державному податковому університеті

Надаємо навчально-методичне забезпечення щодо викладання бойового хортингу в системі вищої освіти України

ВИТЯГ з протоколу № 12 від 23 грудня 2019 року засідання кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки для курсантів і студентів Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України про розгляд та затвердження робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"


РЕЦЕНЗІЯ 2 на робочу програму навчальної дисципліни «Бойовий хортинг», підготовлену науково-педагогічними працівниками кафедри правоохоронної діяльності, для підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» виконуючого обов'язки завідувача кафедри адміністративного і господарського права, доктора юридичних наук, професора Тильчика В'ячеслава В'ячеславовича


Консультацію щодо викладання бойового хортингу в закладах вищої освіти можна отримати у науково-педагогічних працівників та керівників спортивних секцій з бойового хортингу, які офіційно впроваджені та вже працюють у системі вищої освіти в областях України, а саме:
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВПРОВАДЖЕННЯ І АВТОР робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
Завідувач кафедри правоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту економічної безпеки і митної справи Держасного податкового університету,
Кандидат юридичних наук
Полковник податкової міліції
Майстер спорту України
У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні».
Контакти:
Тел.: +38-063-859-40-35.
E-mail: v.l.grishchuk@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/grishuk.viktor
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WlyOaPYAAAAJ
 
АВТОР І РОЗРОБНИК робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
Доцент кафедри правоохоронної діяльностіНавчально-наукового інституту економічної безпеки і митної справи Держасного податкового університету;
кандидат педагогічних наук;
полковник поліції у відставці
Контакти:
Тел: +38-067-784-17-30 моб.
E-mail: baderanavs@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015215835629
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8e9wVXcAAAAJ
Профіль науковця в ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4377-0411
ПЕРШИЙ РЕЦЕНЗЕНТ робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
Професор кафедри правоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту економічної безпеки і митної справи Держасного податкового університету;
кандидат юридичних наук,
учасник бойових дій
Вчене звання: доцент
Сфера наукових інтересів: Право
Наукова діяльність: автор понад 20 наукових праць; 10 одноосібних фахових статей; співавтор навчального посібника (у співавторстві) «Зброя та безпека працівника податкової міліції» (2012), колективної монографії «Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування»  (2016); 1 статті у виданні Scopus, має 7 авторських свідоцтв.
17.10.2019 р. Майстер клас з ГО “Сivil Safety” на тему: «Тактика поведінки з вогнепальною зброєю»
Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи вогневої підготовки», «Вогнева підготовка»,  «Основи організації служби в правоохоронних органах України».
Контакти:
Тел: +38-097-216-25-43 моб.
E-mail: paranytsya@ukr.net
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033888512873
Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ADLhL1wAAAAJ&hl=uk
Scopus Author ID: 57211219185
ДРУГИЙ РЕЦЕНЗЕНТ робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
ТИЛЬЧИК В’ЯЧЕСЛАВ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Державного податкового університету,
полковник податкової міліції
Модулі та дисципліни: «Правове забезпечення публічного адміністрування», «Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці»
Сфера наукових інтересів: публічно-правові спори.
Автор понад 40 наукових праць, серед яких є співавтором 4 монографій, 2 посібника та 14 одноосібних фахових статей.
Науково-педагогічний стаж – 10 років

  


Робоча програма навчальної дисципліни „Бойовий хортинг” для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузь знань 26«Цивільна безпека» спеціальність 262«Правоохоронна діяльність» спеціалізація «Кримінальний аналіз»,
«Оперативно-тактичне забезпечення правоохоронної діяльності» статус дисципліни: вибіркова.
Робоча програма навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» складена на основі освітньо-професійної програми, затвердженої Вченою радою 25 квітня  2019 року (протокол № 4).
Робочу програму навчальної дисципліни буде розглянуто та схвалено кафедрою спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, протокол від 23.12.2019 р. № 11. 
Після засвоєння всього навчального курсу дисципліни громадянин здатний буде в подальшому передбачати виникнення нетипових екстремальних ситуацій, та отримувати тактичну перевагу, яка забезпечить йому збереження життя та здоров’я.
Мета навчальної дисципліни є набуття компетентностей, які використовуються громадянами під час різних видів опору та протистояння з боку невідомих осіб.
Завдання навчальної дисципліни:
 знати та вміти застосовувати комунікативно-тактичні навички;
 вивчення технік застосування спеціальних засобів та пристроїв що призначені для самозахисту;
 використовувати набуті навички обеззброєння;
 розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості реагування тощо);
 формування професійно важливих психічних якостей (психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, оперативного мислення тощо);
 вивчення основ тренувального процесу та виконання прийомів рукопашного бою;
Об’єкт навчальної дисципліни є: специфічні суспільні відносини, що виникають під час оцінювання конкретних подій застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї у нестандартних ситуаціях.
Предмет вивчення навчальної дисципліни. „Бойовий хортинг” є: набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень й психологічної готовності до застосування (використання) заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та пристроїв у нестандартних ситуаціях. Предмет охоплює:
– зміст і характеристики нестандартних ситуацій, причини їх виникнення та умови, що їм сприяють;
-   знання та вміння застосовувати комунікативно-тактичні навички;
-   вивчення технік застосування спеціальних засобів та пристроїв що призначені для самозахисту;
-   набуття навичок обеззброєння;
-   розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості реагування тощо);
-   формування професійно важливих психологічних якостей (психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, оперативного мислення тощо);
-   вивчення основ тренувального процесу та виконання прийомів рукопашного бою;
-   навчити визначати можливі джерела небезпеки;
-   прогнозувати можливі варіанти нападу та їх уникнення.
У результатівивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
 характерні ознаки нестандартних ситуацій їх складові та зміст;
 причини та умови виникнення ситуацій що несуть небезпеку, шляхи запобігання їх виникненню;
 складові комунікативного процесу з особами що становлять суспільну небезпеку;
 техніки обеззброєння суспільно-небезпечних осіб;
 основи організації тренувального процесу для розвитку індивідуальних фізичних якостей;
 основи психології та психічного стану людини що становить суспільну небезпеку;
 техніки виконання прийомів рукопашного бою;
 характеристики спеціальних засобів та умови їх застосування.
вміти:
 застосовувати комунікативні навички при виникненні нестандартних та екстремальних ситуацій;
 діяти під час виникнення та перебігу ситуацій що несуть небезпеку;
 ефективно застосовувати спеціальні засоби та пристрої травматичної дії для самозахисту;
 застосовуватиприйоми рукопашного бою в умовахфізичних і психічнихнавантажень;
 не втрачати професійно важливіпсихологічніякості (психічнустійкість, концентрацію та переключенняуваги, оперативнемислення);
 самостійнопідтримуватиналежнийрівеньзагальних і професійно-прикладнихфізичнихякостей.
Після вивчення курсу „Бойовий хортинг” здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:
інтегральні компетенції:
– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі правоохоронної діяльності, при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності та аналітики і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
загальні компетенції:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
- здатність працювати автономно;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до адаптації та дій у новій ситуації;
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
фахові компетентності:
- здатність виконувати функціональні обов’язки під час захисту фінансових інтересів держави, публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії злочинності;
- здатність стійко переносити тривалі різнопланові фізичні навантаження, пов’язані із виконанням службових обов’язків;
- здатність вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли в наслідок учинення кримінального чи адміністративного правопорушення;
- здатність забезпечувати охорону об'єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об'єктів приватної і комунальної власності;
- знання та розуміння особливостей взаємодії правоохоронних органів під час реалізації покладених на них завдань, міжнародної взаємодії у сфері правоохоронної діяльності.
Програма результатів навчання включає:
- володіти достатніми навичками адаптуватись і діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки;
- стійко переносити тривалі  різнопланові фізичні навантаження, пов’язані із виконанням службових обов’язків;
- володіти достатніми знаннями та навичками для надання домедичної допомоги у тому числі в екстремальних умовах;
- використовувати технічні прилади та спеціальні засоби;
- застосовувати заходи, спрямовані на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли в наслідок учинення протиправних діянь;
- забезпечувати охорону об'єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об'єктів приватної і комунальної власності.
Методи та форми навчання.
Практичні заняття, самостійна робота студента.
Організація поточного та підсумкового контролю знань.
У кожному семестрі система практичних занять будується як закінчений макроцикл, який підрозділяється на етапи, що відповідають різним розділам програми. Кожний етап завершується виконанням студентами відповідних нормативів, що характеризують ступінь засвоєння навчального матеріалу. Контрольнінормативискладені у відповідності до індивідуальних закономірностей формування та розвитку студента з урахуванням позитивного світового досвіду.
Під час контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюванню підлягає якість та рівень:
– самостійного опрацювання тем чи окремих питань;
− правильність проведення збирання, узагальнення та аналізу інформації про оперативну обстановку;
− підготовки рефератів, есе;
− підготовки конспектів навчальних чи наукових текстів;
− переклад іноземних текстів установлених обсягів;
− підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. Семестровий контроль проводиться у формах семестрових заліків та екзамену з навчальної дисципліни „Бойовий хортинг” в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком освітнього процесу.
Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни „ Бойовий хортинг ” (семестрових заліків та екзамену), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни (виконання всіх контрольних робіт, практичних тощо).
Предмет програми. Набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень й психологічної готовності до застосування (використання) заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та пристроїв у нестандартних ситуаціях.
Зміст програми. – характеристики нестандартних ситуацій, причини їх виникнення та умови, що їм сприяють, знання та вміння застосовувати комунікативно-тактичні навички, вивчення технік застосування спеціальних засобів та пристроїв що призначені для самозахисту, набуття навичок обеззброєння, розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості реагування), формування професійно важливих психологічних якостей (психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, оперативного мислення), вивчення основ тренувального процесу та виконання прийомів рукопашного бою, навчити визначати можливі джерела небезпеки, прогнозувати можливі варіанти нападу та їх уникнення.

Проводиться дисертаційне дослідження на тематику бойового хортингу "ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ В ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОМУ ГУРТКУ "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" головою науково-методичної колегії НФБХУ Діхтяренко Зоєю Михайлівною на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 - "Освітні педагогічні науки" у галузі знань 01 -  "Освіта/Педагогіка"

Діхтяренко Зоя Михайлівна
Кандидат педагогічних наук: спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання;
Вчений секретар Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я людини Університету державної фіскальної служби України;
Старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;
Голова об'єднання педагогів і науковців України
Майстер спорту України
Адреса і контакти:
Тел: +38-067-217-97-17 моб.
E-mail: zmdiktyarenk@gmail.com
Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження "ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ В ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОМУ ГУРТКУ "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" Діхтяренко Зої Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 - "Освітні педагогічні науки" у галузі знань 01 -  "Освіта/Педагогіка" на базі Ліцею "Інтелект" Дарницького району м. Києва

Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження "ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ В ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОМУ ГУРТКУ "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" Діхтяренко Зої Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 - "Освітні педагогічні науки" у галузі знань 01 -  "Освіта/Педагогіка" на базі Ліцею "Універсум" Шевченківського району міста Києва

Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження "ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ В ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОМУ ГУРТКУ "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" Діхтяренко Зої Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 - "Освітні педагогічні науки" у галузі знань 01 -  "Освіта/Педагогіка" на базі Початкової школи № 334 Дарницького району м. Києва
  

Розробка робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг" та впровадження її у навчальний процес кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки для курсантів і студентів Факультету податкової міліції Університету ДФС України


Викладання хортингу у вищих навчальних закладах України

Лист 1 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за підписом першого заступника Міністра Суліми Є.М. № 1/11-10420 від 09.11.2011 року "Щодо запровадження спеціалізації з національного виду спорту хортинг у вищих навчальних закладах"

Лист 2 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за підписом першого заступника Міністра Суліми Є.М. № 1/11-10422 від 09.11.2011 року "Щодо запровадження спеціалізації з національного виду спорту хортинг у вищих навчальних закладах"

 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ І ПРОГРАМИ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі фізичного виховання здобувачів вищої освіти : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 249 с.
Єрьоменко Е. А. Програма спортивної секції з бойового хортингу для здобувачів вищої освіти / Е. А. Єрьоменко // Збірник навчальних програм з бойового хортингу : навч.-метод. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – С. 4–51.
Методика викладання бойового хортингу для студентів та курсантів закладів вищої освіти правоохоронної спрямованості / Е. Єрьоменко, В. Чмелюк, В. Грищук, С. Бадьора. // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 196–219.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг для здобувачів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 78 с.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг для студентів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 70 с.
Система фізичного виховання студентів і курсантів за програмою бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, В. Р. Біла, В. Л. Грищук, С. П. Параниця // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 373–384.
Мірчев Д. В. Чинники раціонально організованого способу життєдіяльності і тренування спортсменів бойового хортингу студентського віку / Д. В. Мірчев, Е. А. Єрьоменко, С. Р. Демчук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1307–1322.
Єрьоменко Е. А. Структура програми спортивної секції з бойового хортингу для здобувачів вищої освіти : метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 255 с.
Єрьоменко Е. А. Організація спортивної секції з бойового хортингу у закладі вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 107 с.
Бойовий хортинг у системі фізичного виховання студентів і курсантів / Е. Єрьоменко, В. Чмелюк, В. Біла, В. Грищук // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 52–60.
Бова В. В. Спортивне вдосконалення студентів у бойовому хортингу на основі підвищення рівня всебічного фізичного розвитку / В. В. Бова, Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1282–1300.
Єрьоменко Е. А. Фізичне виховання курсантів у процесі занять бойовим хортингом : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 260 с.
Єрьоменко Е. А. Програмний матеріал з дисципліни «Теорія і методика бойового хортингу» для закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 201 с.
Попович Ю. Ю. Дозування навантажень та щільність занять з бойового хортингу як умова досягнення тренувального ефекту спортсменів студентського віку / Ю. Ю. Попович, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 943–956.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у програмі позааудиторних занять із загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 190. – С. 66–75.
Єрьоменко Е. А. Навчальна програма з бойового хортингу для студентів і курсантів закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, Нац. федерація бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 74 с.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Програма спортивної секції для студентів закладів вищої освіти : навч. програма / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, Національна федерація бойового хортингу України. – К : ГС «НФБХУ», 2020. – 63 с.
Єрьоменко Е. А. Студентський бойовий хортинг : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 164 с.
Єрьоменко Е. А. Діяльність спортивної секції з бойового хортингу для студентської молоді : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 108 с.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі вищої освіти як засіб виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання: проблеми та перспективи : монографія / Мін-во освіти і науки України, Польський нац. ун-т. – Житомир : Рута, 2020. – С. 255–270.
Єрьоменко Е. А. Концепція розвитку бойового хортингу в системі освіти України : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація бойового хортингу України. – К.: ГС «НФБХУ», 2020. – 122 с.
Єрьоменко Е. А. Патріотичне виховання молоді засобами бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 169 с.