ЗНАЙОМТЕСЯ, ФАКУЛЬТЕТ! Організацією-засновником Національної федерації бойового хортингу України є Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ

Шановні фахівці і прихильники бойового хортингу в Україні! Інформуємо вас про те, що організацією-засновником Національної федерації бойового хортингу України виступив Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України. Зараз до наших лав долучаються спеціалісти єдиноборств з усіх куточків України, і завдяки співпраці з факультетом, до наших лав прибуває багато представників Збройних Сил України, поліції та інших державних правоохоронних органів, різних силових відомств і приватних охоронних структур. На факультеті планується викладання бойового хортингу для курсантів і студентів, проведення семінарів, спортивних змагань, наково-практичних конференцій з тематики бойового хортингу. Опорним структурним підрозділом, на якому проходитимуть заходи виступає кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету ДФС України. Виховуючи спортсменів бойового хортингу, наша федерація залучатиме своїх прихильників до навчання на факультеті для отримання спеціальної юридичної, правоохоронної, фінансових розслідувань або іншої профільної освіти. Працюємо разом - процвітаємо разом!

Офіційний сайт Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України: https://fpm.org.ua/

Сторінка Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції на офіційному сайті Університету державної фіскальної служби України: http://www.nusta.edu.ua/fakyltet-police/

Сторінка Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції у соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021601913716


Визначення теми докторської дисертації Єрьоменка Едуарда Анатолійовича на засіданні лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України на тематику бойового хортингу

На засіданні лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України відбулося обговорення і остаточне визначення теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Єрьоменка Едуарда Анатолійовича  у такому формулюванні "Теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі занять бойовим хортингом". Науковий консультант здобувача - академік, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Бех Іван Дмитрович.

ВИТЯГ з протоколу засідання лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України про затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Єрьоменка Едуарда Анатолійовича "Теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі занять бойовим хортингом"


Відкриті змагання з бойового хортингу серед дітей (6-7 років), молодших юнаків (8-9 років), юнаків (10-11 років), (старших юнаків (12-13 років), кадетів (14-15) років та юніорів (16-17) років). 07 грудня 2019 року, м. Київ

Шановні фахівці бойового хортингу!
Запрошуємо Вас взяти участь у Першому Відкритому змагання з бойового хортингу серед дітей (6-7 років), молодших юнаків (8-9 років), юнаків (10-11 років), (старших юнаків (12-13 років), кадетів (14-15) років та юніорів (16-17) років), яке проводиться 07 грудня 2019 року в м. Києві на базі Київської інженерної гімназії.
Головний суддя змагань - Гречаний Олександр Миколайович (0502268509, 0632257837, dkfwkk@gmail.com).
Головний секретар змагань - Ільницький Іван Романович (0677860770, ivan.ilnic2008@gmail.com).

Єрьоменко Е. А. Методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів засобами бойового хортингу

Єрьоменко Е. А. Методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів засобами бойового хортингу


 Едуард Єрьоменко.
Методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів засобами бойового хортингу

Метою дослідження є визначення та наукове обґрунтування методичних засад виховання фізичної культури та основ здоров’я, формування цінностей здорового життя й підвищення рівня здоров’я в студентської молоді засобами бойового хортингу. Проведено аналіз теоретико-методичної літератури щодо виховання фізичної культури, формування цінностей здорового життя студентської молоді, визначено основні фактори ризику, в основі яких є поведінкові звички людини, і їх можливі наслідки впливу на здоров’я: шкідливі звички, відсутність фізичної активності, висококалорійне харчування з пониженим вмістом клітчатки, а підвищеним – солі, алкогольна та наркотична залежність. Перевірено класифікацію впливу фізичних вправ хортингістів на здоров'я людини, що має ознаки: інтенсивність (низька, середня, велика); вікова категорія – студентська молодь (18–23 роки); стать (хлопці та дівчата); переважаючий прояв вольової якості (одна або декілька вольових якостей: цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, наполегливість, дисциплінованість, рішучість, витримка, організованість, діловитість, сміливість, мужність тощо, які формуються у процесі занять бойовим хортингом). Описані протоколи реєстрації результатів впливу малих форм активного відпочинку на стан здоров’я та розумову працездатність учнів спортивних секцій бойового хортингу, що сприяє в подальшому визначенню засобів позитивного впливу бойового хортингу на виховання фізичної культури, формування цінностей здорового життя студентської молоді, і є передумовою досягнення високих спортивних результатів спортсменів бойового хортингу.

Ключові слова: фізична культура, цінності здорового життя, спортивні успіхи, результат, здоров’я, фізичні вправи, хортинг, позитивний вплив, організм людини, учнівська молодь, студенти, фактори ризику, розумова працездатність, поведінкова звичка людини, класифікація фізичних вправ, засоби бойового хортингу. 

Eduard Yeromenko.
Methodical principles of education of physical culture and basic health among students by means of Combat Horting

The objective of the study is to identify and substantiate the methodical principles of еducation of physical culture and basic health, healthy lifestyle values formation with the purpose of health improvement among students by means of Combat Horting. The analysis of theoretical and methodological literature concerning the еducation of physical culture and basic health, formation of the healthy life values in students has been carried out; the main risk factors have been determined as well as their possible effect on health with further consequences, which are based on behavioral habits of a person: bad habits, lack of physical activity, high calorie diet with reduced content of cellulose and elevated salts, alcohol and drugs dependences. Classification of influence of physical exercises on human health has been checked, which has the following features: intensity (low, average, high); age category – senior students (18–23 years old); sex (boys and girls); dominating manifestation of volitional qualities (one or several volitional qualities: purposefulness, initiative, independence, persistence, discipline, self-determination, endurance, self-organization, business likeness, courage, daring etc., which are formed during the trainings of Combat Horting). The protocols for registration of results of the recreational activities influence on the state of health and mental functioning of the participants of Combat Horting training sections have been developed that promotes further determination of the methods and means of positive influence of Combat Horting on еducation of physical culture and basic health, formation of the healthy life values among students and shall be a prerequisite for high sporting results achievements of Combat Horting athletes.

Key words: healthy living value, sport successes, methodical principles, result, health, exercise, combat horting, positive impact, human body, students, risk factors, mental performance, behavioral habit, classification of the physical exercises, means of Combat Horting. 

Эдуард Ерёменко.
Методические основы воспитание физической культуры и основ здоровья студентов средствами боевого хортинга

Целью исследования является определение и научное обоснование методических основ воспитания физической культуры и основ здоровья, формирования ценностей здоровой жизни и повышения уровня здоровья у студенческой молодежи, которые способствуют достижению высоких спортивных результатов в боевом хортинге. Проведен анализ теоретико-методической литературы по формированию ценностей здоровой жизни студенческой молодежи, определены основные факторы риска, в основе которых поведенческие привычки человека, и их возможные последствия влияния на здоровье: вредные привычки, отсутствие физической активности, высококалорийное питание с пониженным содержанием клетчатки, а повышенным – соли, алкогольная и наркотическая зависимость. Проверена классификация влияния физических упражнений хортингистов на здоровье человека, имеющего признаки: интенсивность (низкая, средняя, большая) возрастная категория – студенческая молодежь (18–23 года); пол (юноши и девушки) превосходящее проявление волевого качества (одна или несколько волевых качеств: целеустремленность, инициативность, самостоятельность, настойчивость, дисциплинированность, решительность, выдержка, организованность, деловитость, смелость, мужество и т. д., которые формируются в процессе занятий боевым хортингом). Описаны протоколы регистрации результатов воздействия малых форм активного отдыха на состояние здоровья и умственную работоспособность учащихся спортивных секций боевого хортинга, что способствует в дальнейшем определению средств положительного влияния боевого хортинга на воспитание физической культуры и основ здоровья, формирование ценностей здоровой жизни студенческой молодежи, и является предпосылкой достижения высоких спортивных результатов спортсменов боевого хортинга. 

Ключевые слова: физическая культура, ценности здоровой жизни, методические основы, спортивные успехи, результат, здоровье, физические упражнения, боевой хортинг, позитивное влияние, организм человека, студенты, факторы риска, умственная работоспособность, поведенческая привычка человека, классификация физических упражнений, средства боевого хортинга. 

Автор
Єрьоменко Едуард Анатолійович – начальник відділу спеціалізованої та професійної підготовки фахівців з фінансових розслідувань, професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, член кафедри ЮНЕСКО превентивної освіти і соціальної політики, кандидат педагогічних наук, голова Союзу ветеранів війни і Збройних Сил України, президент Національної федерації бойового хортингу України, майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України.
 

БОЙОВИЙ ХОРТИНГ

 

Закон України «Про освіту» одними із основних завдань визначає виховання кожного громадянина України патріотом своєї держави. Ефективним засобом виховання патріота України та її захисника є бойовий хортинг – професійно-прикладний вид підготовки і спорту працівників силових структур держави, установ та відомств, військових та правоохоронних органів.

Бойовий хортинг – система комплексного фізичного виховання, створена для професійної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, співробітників фізичної охорони, різних підрозділів спецслужб МВС, СБУ, МНС та інших силових відомств держави. Бойовий хортинг, крім першого свого завдання з навчання різним способам самозахисту, є індивідуально орієнтованим, і всебічно розвиває напрями фізичної культури особистості. Він включає в себе також медичний курс підготовки, психологічну, тактико-спеціальну підготовку, складається з декількох програм навчання і перепідготовки з бойового хортингу та силової нейтралізації противника в екстремальних умовах війни, а також у мирний час.

Особливість цієї системи – лаконічність руху, раціональність дії, величезний вибір арсеналу прийомів самозахисту і ведення професійної сутички, висока потужність і ефективність.

Кінцевий результат – люди з різним початковим фізичним рівнем однаково ефективно діють у бойових умовах (або в умовах спортивного двобою), тому що набувають професійно-прикладних навичок фізичної силової самооборони, які завжди стануть у пригоді в разі особистої або колективної громадської небезпеки.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ

Шановні прихильники хортингу!
Оголошується організація бажаючих щодо формування Громадської спілки "Національна федерація бойового хортингу України". Тренери з різних видів одноборств запрошуються до співпраці та організації представництв бойового хортингу в областях, містах і районах України.
З повагою, засновник хортингу, голова оргкомітету НФБХУ Едуард Єрьоменко
world.horting@gmail.com

RSS-матеріал